Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του IMSAP

Job Board

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του IMSAP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω8ΒΝ469ΗΚΥ-ΟΤΜ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/2/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 25/2/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΩΤΘΩ469ΗΚΥ-Ω55) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/3/2022
Announcement Date:
Closing Date: 25.02.2022
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences