4 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο GMMinAirs

Job Board

4 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο GMMinAirs

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΟΔ8469ΗΚΥ-94Θ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/2/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 25/2/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΩΣΟ5469ΗΚΥ-6ΟΒ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/3/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences