Τρεις θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών και μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο εργο Waste2Plastics

Job Board

Τρεις θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών και μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο εργο Waste2Plastics

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΓΨΕ469ΗΚΥ-2ΤΠ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/2/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 28/2/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9ΔΩ5469ΗΚΥ-8ΜΚ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/3/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences