Πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού – (Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια, Διδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια, και Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας) - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας» με κωδικό ΟΠΣ 5074531 [Ref # EKD-0368, EKD-0369, EKD-0370]

Job Board

Πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού – (Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια, Διδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια, και Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας) - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας» με κωδικό ΟΠΣ 5074531 [Ref # EKD-0368, EKD-0369, EKD-0370]

Announcement Date: 14.02.2022
Closing Date: 01.03.2022
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology