Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΑΙΩΝ»

Job Board

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΑΙΩΝ»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΘΕΚ469ΗΚΥ-95Ε) Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/2/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 2/3/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΨΟ74469ΗΚΥ-27Ο) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/3/2022
Announcement Date:
Closing Date: 02.03.2022
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences