Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «POSEIDON»

Job Board

Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «POSEIDON»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΨΚ0469ΗΚΥ-ΡΩΖ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/2/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 2/3/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ψ85Ι469ΗΚΥ-ΘΨ5) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/3/2022
Announcement Date:
Closing Date: 02.03.2022
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences