Μια θέση επιστημονικού συνεργάτη, κατόχου διδακτορικού διπλώματος στο πλαίσιο του έργου "THORAX-D"

Job Board

Μια θέση επιστημονικού συνεργάτη, κατόχου διδακτορικού διπλώματος στο πλαίσιο του έργου "THORAX-D"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΞΟ4469ΗΚΥ-Κ4Υ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/2/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 2/3/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 95ΖΖ469ΗΚΥ-Δ7Ψ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/3/2022
Announcement Date:
Closing Date: 02.03.2022
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences