Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μαθηματικών, ή σε συναφές πεδίο

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μαθηματικών, ή σε συναφές πεδίο

Υλοποίηση και αξιολόγηση αλγορίθμων (μη γραμμικής) ανάλυσης δεδομένων σε μορφή χρονοσειρών.
Announcement Date: 18.02.2022
Closing Date: 08.03.2022
Institute: Institute of Computer Science