Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ»

Job Board

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 637Σ469ΗΚΥ-ΡΓΙ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/2/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 8/3/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6ΙΨΝ469ΗΚΥ-ΤΑΧ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:11/3/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences