Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «INNOFOR-I»

Job Board

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «INNOFOR-I»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Μ6Λ469ΗΚΥ-ΧΟ8) Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/2/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 16/3/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ψ4Ε8469ΗΚΥ-4ΝΕ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/4/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences