Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μεταδιδάκτορα στο πλαίσιο του έργου με τίτλο STREAMSTORE

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μεταδιδάκτορα στο πλαίσιο του έργου με τίτλο STREAMSTORE

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ελαστική και Προβλέψιμη Αποθήκευση Δεδομένων Τύπου NoSQL για Κλιμακώσιμες Εφαρμογές Επεξεργασίας Ροών (STREAMSTORE)» με Κωδικό 1998 που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έναν μεταδιδάκτορα, με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ή μίσθωσης έργου, για την ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση ερευνητικών πρωτοτύπων πρόβλεψης απόδοσης υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές φόρτου εργασίας ροών δεδομένων καθώς και την ανάπτυξη επιδείξιμων συστημάτων εφαρμογής των μεθοδολογιών.
Announcement Date: 02.03.2022
Closing Date: 17.03.2022
Institute: Institute of Computer Science