Μια θέση μεταδιδακτορικού/κής συνεργάτη/τιδας στο πλαίσιο του έργου “IMSAP”

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/κής συνεργάτη/τιδας στο πλαίσιο του έργου “IMSAP”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΞΝΦ469ΗΚΥ-ΔΦΙ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/3/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 24/3/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ψ4ΕΣ469ΗΚΥ-95Ν) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/4/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences