Μια θέση πτυχιούχου Φαρμακευτικής στο πλαίσιο του έργου "Υπηρεσίες Υποστήριξης Έργων & Υποδομών ΙΕΧΜΗ"

Job Board

Μια θέση πτυχιούχου Φαρμακευτικής στο πλαίσιο του έργου "Υπηρεσίες Υποστήριξης Έργων & Υποδομών ΙΕΧΜΗ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΨΔΑ469ΗΚΥ-8ΩΜ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/3/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 30/3/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6ΗΛΖ469ΗΚΥ-ΑΚΩ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/4/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences