Μια θέση μεταδιδακτορικού/κής συνεργάτη/τιδας στο πλαίσιο του έργου “RINGS”

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/κής συνεργάτη/τιδας στο πλαίσιο του έργου “RINGS”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 67ΒΡ469ΗΚΥ-ΟΓ5) Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/3/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 30/3/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ψ8ΛΨ469ΗΚΥ-325) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/4/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences