Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Solar2HYP»

Job Board

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Solar2HYP»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Η1Ρ469ΗΚΥ-ΔΒ3) Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/3/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 1/4/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ψ1ΙΤ469ΗΚΥ-4Ι7) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/4/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences