Μια θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο πλαίσιο του έργου «HIPERION»

Job Board

Μια θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο πλαίσιο του έργου «HIPERION»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ0Π1469ΗΚΥ-Λ6Κ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/3/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 1/4/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΩΑΒΗ469ΗΚΥ-ΕΚΘ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/4/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences