Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «LAMA»

Job Board

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «LAMA»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΚΘ6469ΗΚΥ-ΒΕΗ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/3/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 1/4/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9ΡΖΜ469ΗΚΥ-ΒΗ3) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/4/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences