Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο πρόγραμμα LaserGraph

Job Board

Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο πρόγραμμα LaserGraph

Position Description

Προσομοίωση και Μοντελοποίηση της αλληλεπίδρασης υμενίων με υπερβραχείς παλμούς λέιζερ

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής, Χημείας ή Επιστήμης υλικών
  • Διδακτορικό δίπλωμα σε φυσικές επιστήμες με ειδίκευση σχετική με το αντικείμενο της θέσης  
  • Προηγούμενη εμπειρία στη θεωρητική μελέτη αλληλεπίδρασης ύλης-ακτινοβολίας
  • Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης  
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά όνομα του προγράμματος και στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Εμμ. Στρατάκη (stratak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος LaserGraph και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες
Announcement Date: 09.04.2022
Closing Date: 24.04.2022
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser