Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου "INNOFOR-I"

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου "INNOFOR-I"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ψ8Β8469ΗΚΥ-Ξ7Ξ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/4/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 3/5/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6ΦΡΥ469ΗΚΥ-ΙΘ9) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/5/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences