Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πρόγραμμα ENTERS

Job Board

Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πρόγραμμα ENTERS

Position Description

Υπολογιστική και πειραματική εργασία για την ανάπτυξη ισχυρών πηγών THz

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Δίπλωμα Φυσικής ή συναφούς αντικειμένου
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Φυσική ή σε συναφές αντικείμενο 

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία σε συστήματα υπέρστενων ισχυρών πηγών λέιζερ και THz 
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
  • Δημοσιεύσεις σχετικές με το ερευνητικό αντικείμενο της θέσης

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση  (form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Στ. Τζωρτζάκη (stzortz@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ENTERS, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

12 μήνες
Announcement Date: 20.04.2022
Closing Date: 05.05.2022
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser