ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TTO_ATH_ΜΑΥ_22_NCP

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TTO_ATH_ΜΑΥ_22_NCP

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Σύμβουλου Μεταφοράς Τεχνολογίας με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Κατεβάστε την προκήρυξη

ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 10/6/2022 και ώρα 17:00 μ.μ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Announcement Date: 13.05.2022
Closing Date: 10.06.2022
Institute: PRAXI Network