Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο έργο SpArch

Job Board

Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο έργο SpArch

Position Description

Ο/Η υποψήφιος/α αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη αναλυτικής μεθοδολογίας βασιζόμενης σε τεχνικές μοριακής φασματοσκοπίας (Φθορισμού, Raman, NMR, IR) με στόχο τη μελέτη και ανάλυση αρχαίο-βιοϋλικών (οργανικά υλικά) που απαντούν ως κατάλοιπα σε αρχαιολογικά αντικείμενα.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

SpArch - SpArch - Spectrochemical Analysis of Archaeological Bio-Organic Residues

Required Qualifications

  • Πτυχίο στις Φυσικές Επιστήμες (Χημεία, Βιολογία, Φυσική, Επιστήμη Υλικών ή συναφή πεδία)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής συναφές με το αντικείμενο της θέσης
  • Εμπειρία στη χρήση φασματοσκοπικών μεθόδων για τη μελέτη και ανάλυση βιο-υλικών
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)  

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία στην ανάπτυξη εργαστηριακών πειραματικών διατάξεων και οργανολογίας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και/ή παρουσιάσεις σε συνέδρια 

Application Procedure

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Δ. Άγγλο (anglos@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του έργου SpArch, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

12 μήνες

Funding

Announcement Date: 14.05.2022
Closing Date: 24.06.2022
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser