Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο SpArch

Job Board

Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο SpArch

Position Description

Ο/Η υποψήφιος/α αναμένεται να εφαρμόσει προηγμένες τεχνικές φασματοσκοπίας και μεθόδους επεξεργασίας των φασματοσκοπικών δεδομένων με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την ανάλυση και το χαρακτηρισμό αρχαίο-βιοϋλικών (οργανικά υλικά) που απαντούν ως κατάλοιπα σε αρχαιολογικά αντικείμενα. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

SpArch - SpArch - Spectrochemical Analysis of Archaeological Bio-Organic Residues

Required Qualifications

  • Διδακτορικό στις φυσικές επιστήμες (Χημεία, Βιολογία, Φυσική, Επιστήμη Υλικών) ή στις επιστήμες μηχανικού (Χημική Μηχανική)
  • Υψηλού επιπέδου γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή πειραματικών μεθόδων μελέτης και ανάλυσης υλικών με έμφαση στο πεδίο της αρχαιολογίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς (heritage science)
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και χρήση πειραματικών διατάξεων φασματοσκοπίας (π.χ. Raman, FT-IR, Απορρόφηση, Φθορισμός, LIF, NMR, φασματομετρία μάζας κ.α.) με έμφαση στην ανάλυση βιο-οργανικών υλικών

Desirable Qualifications

  • Ερευνητικό / επιστημονικό έργο μετά την απόκτηση του διδακτορικού (επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και παρουσιάσεις σε συνέδρια με αντικείμενο σχετικό με το έργο)
  • Εμπειρία στην εφαρμογή χημειομετρικών/στατιστικών μεθόδων και εργαλείων επεξεργασίας αναλυτικών/φασματοσκοπικών δεδομένων
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη εργαστηριακών πειραματικών διατάξεων και οργανολογίας

Application Procedure

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  •  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Δ. Άγγλο (anglos@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του έργου SpArch, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

12 μήνες

Funding

Announcement Date: 16.05.2022
Closing Date: 30.06.2022
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser