Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου ΒΙΟΜΕΚ

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου ΒΙΟΜΕΚ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΥΤΘ469ΗΚΥ-ΔΔΑ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/5/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 2/6/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΨΛΒΕ469ΗΚΥ-2Θ4) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/6/2022
Announcement Date:
Closing Date: 02.06.2022
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences