Μια θέση πτυχιούχου Φαρμακευτικής στο πλαίσιο του έργου «Υπηρεσίες Υποστήριξης Έργων & Υποδομών ΙΕΧΜΗ»

Job Board

Μια θέση πτυχιούχου Φαρμακευτικής στο πλαίσιο του έργου «Υπηρεσίες Υποστήριξης Έργων & Υποδομών ΙΕΧΜΗ»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΦΖΝ469ΗΚΥ-9Ε0) Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/5/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 2/6/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΨΙ36469ΗΚΥ-ΣΟ0) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/6/2022
Announcement Date:
Closing Date: 02.06.2022
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences