Μια θέση πτυχιούχου Πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου “ΕΣΩ 13299”

Job Board

Μια θέση πτυχιούχου Πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου “ΕΣΩ 13299”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΔΖΜ469ΗΚΥ-ΞΞΣ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/5/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 2/6/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9Λ4Υ469ΗΚΥ-4ΨΥ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/6/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences