Μια θέση για την οργάνωση διαχείρισης ερευνητικών έργων και ανάπτυξης νέων υποδομών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ»

Job Board

Μια θέση για την οργάνωση διαχείρισης ερευνητικών έργων και ανάπτυξης νέων υποδομών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 62ΣΔ469ΗΚΥ-0ΝΜ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/5/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 3/6/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6ΜΧ4469ΗΚΥ-Ζ4Φ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 23/6/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences