Πλήρωση δυο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού – Μεταδιδακτορικού/ης Ερευνητή/τριας (1 θέση) και Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα (1 θέση) - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας» με κωδικό ΟΠΣ 5074531 [Ref # EKD-0387 & EKD-0388]

Job Board

Πλήρωση δυο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού – Μεταδιδακτορικού/ης Ερευνητή/τριας (1 θέση) και Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα (1 θέση) - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας» με κωδικό ΟΠΣ 5074531 [Ref # EKD-0387 & EKD-0388]

Announcement Date: 26.05.2022
Closing Date: 10.06.2022
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology