Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια - στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Deciphering gene expression by long non-coding RNAs in yeast and mammalian stem cells: mechanisms of Cell Fate Determination – lnCFD» με Αριθμό πρότασης 1287, της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 7121/29.11.2018, όπως ισχύει) [Ref # ELD-0389]

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια - στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Deciphering gene expression by long non-coding RNAs in yeast and mammalian stem cells: mechanisms of Cell Fate Determination – lnCFD» με Αριθμό πρότασης 1287, της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 7121/29.11.2018, όπως ισχύει) [Ref # ELD-0389]

Announcement Date: 27.05.2022
Closing Date: 11.06.2022
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology