Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου "CHEVOPIN"

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου "CHEVOPIN"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΥΦ8469ΗΚΥ-Τ2Υ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/6/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 1/7/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9ΗΚΜ469ΗΚΥ-Γ44) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/7/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences