Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου "RI-URBANS"

Job Board

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου "RI-URBANS"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΛΓΣ469ΗΚΥ-Ο0Ρ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/6/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 1/7/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences