Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ελληνικού ΑΕΙ είτε Πανεπιστημίου του εξωτερικού με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ελληνικού ΑΕΙ είτε Πανεπιστημίου του εξωτερικού με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ

Προγραμματισμός συστήματος, τύπου FMC, πολυκάναλης δειγματοληψίας πολύ υψηλού ρυθμού σε πλατφόρμα με πολλαπλές υπολογιστικές μονάδες [CPU, FPGA, GPU]. Παραμετροποίηση συστήματος υλικού και λογισμικού. Βελτιστοποίηση μεταφοράς και επεξεργασίας των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
Announcement Date: 17.06.2022
Closing Date: 04.07.2022
Institute: Institute of Computer Science