Μία (1) θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο πρόγραμμα OLiPoT

Job Board

Μία (1) θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο πρόγραμμα OLiPoT

Position Description

 • Διεξαγωγή πειραματικών μετρήσεων (π.χ. φασματοσκοπικές μελέτες δειγμάτων προϊόντων αγροδιατροφής και συναφών χημικών ουσιών, σχεδιασμός πειραματικών διατάξεων, κ.α.)
 • Ανάλυση πειραματικών αποτελεσμάτων (π.χ. με χρήση υφιστάμενου λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων)
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεων σε συνέδρια, αναρτήσεων σε κοινωνικά δίκτυα ή στην ιστοσελίδα του έργου, κ.α.
 • Συμμετοχή στη σύνταξη εκθέσεων προόδου

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

OLiPoT - Protection and promotion of the quality of virgin olive oil, through the development and use of innovative methods for detection of contamination

Required Qualifications

 • Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών ή συναφούς σχολής  
 • Εγγεγραμμένος/η σε πρόγραμμα Master/μεταπτυχιακό πρόγραμμα ημεδαπής  
 • Ερευνητική εμπειρία σε τεχνικές οπτικής φασματοσκοπίας (FTIR, φθορισμό)  
 • Ερευνητική Εμπειρία σε χρήση nanosecond laser
 • Γνώση και εμπειρία 2D και 3D σχεδίασης πειραματικών διατάξεων με ηλεκτρονικό υπολογιστή (CAD) 

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Μ. Βελεγράκη (vele@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος OLiPoT, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

6 μήνες

Funding

Announcement Date: 19.07.2022
Closing Date: 04.08.2022
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser