Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πρόγραμμα OLiPoT

Job Board

Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πρόγραμμα OLiPoT

Position Description

 • Ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών και διατάξεων οπτικής φασματοσκοπίας και αλγορίθμων στατιστικών μοντέλων μηχανικής μάθησης για εφαρμογή στον έλεγχο ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων αγροδιατροφής
 • Διεξαγωγή πειραματικών μετρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου (π.χ. φασματοσκοπικές μελέτες δειγμάτων προϊόντων αγροδιατροφής, σχεδιασμός πειραματικών διατάξεων, κ.α.)
 • Ανάλυση και αξιολόγηση πειραματικών αποτελεσμάτων (π.χ. με χρήση λογισμικού στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων)
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου (π.χ. μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεων σε συνέδρια, αναρτήσεων σε κοινωνικά δίκτυα ή στην ιστοσελίδα του έργου, κ.α.)
 • Συμμετοχή στη σύνταξη εκθέσεων προόδου
 • Διασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού του εργαστηρίου
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις με τα μέλη του εργαστηρίου και με εξωτερικούς συνεργάτες
 • Συμμετοχή στην εκπαίδευση και επίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών συνεργατών

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

OLiPoT - Protection and promotion of the quality of virgin olive oil, through the development and use of innovative methods for detection of contamination

Required Qualifications

 • Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης Υλικών)  
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης Υλικών) με έμφαση στη χρήση μεθόδων οπτικής φασματοσκοπίας  
 • Εγγεγραμμένος σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών  
 • Γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή φασματοσκοπικών τεχνικών απορρόφησης και φθορισμού και λήψης φασμάτων σε δείγματα τροφίμων
 • Ερευνητική εμπειρία σε πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση (PCA, PLS-DA) 

Desirable Qualifications

 • Τουλάχιστον μία (1) ερευνητική δημοσίευση σχετική με οπτική φασματοσκοπία  
 • Συμμετοχές σε Συνέδρια  
 • Γνώση OriginLab, MATLAB & MATLAB PLS Toolbox  
 • Καλή Γνώση Αγγλικών

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Μ. Βελεγράκη (vele@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος OLiPoT, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

7 μήνες

Funding

Announcement Date: 19.07.2022
Closing Date: 04.08.2022
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser