Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο SpArch

Job Board

Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο SpArch

Position Description

Ο/Η υποψήφιος/α αναμένεται να εφαρμόσει προηγμένες τεχνικές φασματοσκοπίας ή/και χρωματογραφίας καθώς και μεθόδους επεξεργασίας των αναλυτικών δεδομένων και να συμβάλει στη διεπιστημονική ερμηνεία των αποτελεσμάτων με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την ανάλυση και το χαρακτηρισμό αρχαίο-βιοϋλικών (οργανικά υλικά) που απαντούν ως κατάλοιπα σε αρχαιολογικά αντικείμενα.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

SpArch - SpArch - Spectrochemical Analysis of Archaeological Bio-Organic Residues

Required Qualifications

  • Διδακτορικό στις Φυσικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες σχετικό με το αντικείμενο του έργου
  • Υψηλού επιπέδου διεπιστημονική γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή πειραματικών μεθόδων μελέτης και ανάλυσης υλικών με έμφαση στην ανάλυση βιο-οργανικών υλικών
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών (FTIR, Raman, Fluorescence, NMR, GC-MS κ.α.) καθώς και στην εφαρμογή αναλυτικών μεθοδολογιών και πρωτοκόλλων για τη μελέτηυλικών σε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικά, ιστορικά ευρήματα, μνημεία, έργα τέχνης)

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία στην καταγραφή, επεξεργασία και συνδυαστική/διεπιστημονική ερμηνεία αναλυτικών δεδομένων (από μελέτες αρχαιολογικών αντικειμένων και υλικών πολιτιστικής κληρονομιάς)  
  • Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο, σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, με αντικείμενο τη μελέτη/ανάλυση υλικών σε αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικά, ιστορικά ευρήματα, μνημεία, έργα τέχνης)
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικές εργασίες με αντικείμενο τη μελέτη αρχαιολογικών αντικειμένων με έμφαση στην ανάλυση αρχαιολογικών καταλοίπων 

Application Procedure

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  •  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Καθηγ. Δ. Άγγλο (anglos@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του έργου SpArch, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

7 μήνες

Funding

Announcement Date: 26.07.2022
Closing Date: 21.08.2022
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser