Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πλαίσιο της πράξης NanoBioPack (2α)

Job Board

Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πλαίσιο της πράξης NanoBioPack (2α)

Position Description

Ο/η υποψήφιος διδάκτορας θα απασχοληθεί στις ΕΕ3 και ΕΕ5 του προγράμματος και το αντικείμενο της εργασίας του/της θα είναι αφενός η ανάπτυξη και βασικός χαρακτηρισμός μεμβρανών συσκευασίας τροφίμων με φυσικά συντηρητικά ως πρόσθετα, και αφετέρου η βελτιστοποίηση των λειτουργικών χαρακτηρισμών των μεμβρανών και έλεγχος της διαχρονικής συμπεριφοράς τους. 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Χημείας, ή Φυσικής, ή Επιστήμης Υλικών  
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τμ. Χημείας, ή Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών  
  • Εγγεγραμμένος/η σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών τμ. Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών
  • Εμπειρία σε σύνθεση και χαρακτηρισμό πολυμερικών νανοσύνθετων δειγμάτων με τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης, τύπου FDM  

Desirable Qualifications

  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, σχετικές με τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό πολυμερικών νανοσύνθετων δειγμάτων από τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης τύπου FDM  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη)  με αναφορά στον κωδικό της θέσης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Κενανάκη (gkenanak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

4 μήνες
Announcement Date: 01.08.2022
Closing Date: 16.08.2022
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser