Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (μηχανικός λογισμικού) στο πλαίσιο της Πράξης SocioCoast του Εργαστηρίου ISL του ΙΠ-ΙΤΕ

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (μηχανικός λογισμικού) στο πλαίσιο της Πράξης SocioCoast του Εργαστηρίου ISL του ΙΠ-ΙΤΕ

• Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός συστήματος, το οποίο θα διαχειρίζεται τις αναφορές προβλημάτων και τα παρατηρούμενα φαινόμενα και δραστηριότητες στις ακτές της Κρήτης και Κύπρου. • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και υλοποίηση διεπαφών χρήσης της πλατφόρμας γνώσης • Δοκιμαστική χρήση στην Κρήτη και στην Κύπρο. Έλεγχος και διορθώσεις
Announcement Date: 02.08.2022
Closing Date: 17.08.2022
Institute: Institute of Computer Science