Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου ROOF-BREATH

Job Board

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου ROOF-BREATH

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ53Ξ469ΗΚΥ-1ΜΦ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/8/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 24/8/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences