Μία (1) θέσης υποψήφιου διδάκτορα στο πλαίσιο της Πράξης QCAT

Job Board

Μία (1) θέσης υποψήφιου διδάκτορα στο πλαίσιο της Πράξης QCAT

Position Description

Μη καταστροφικός χαρακτηρισμός του αριθμού ατόμων υπέρψυχρου νέφους με ακρίβεια στο επίπεδο του θορύβου βολής.

Θα αναπτυχθεί μια διάταξη για τη μέτρηση του αριθμού ατόμων σε ένα υπέρψυχρο ατομικό νέφος χωρίς αύξηση της θερμοκρασίας του. Η μέτρηση βασίζεται στο φαινόμενο Faraday, όπου το φως υπόκειται σε οπτική περιστροφή καθώς διαδίδεται μέσα από ένα σύνολο ατόμων. Θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις σε μια υπάρχουσα διάταξη που θα μας επιτρέψουν να χαρακτηρίσουμε τον αριθμό ατόμων με ακρίβεια καλύτερη από το επίπεδο θορύβου-βολής. Αυτές περιλαμβάνουν: στροβοσκοπική διαμόρφωση της οπτικής δέσμης που χρησιμοποιείται στην ανίχνευση, και την εισαγωγή μιας οπτικής κοιλότητας για την αύξηση της αλληλεπίδρασης ατόμου-φωτός. Επιπλέον, θα επιδιωχθούν βελτιώσεις στη διαδικασία παραγωγής του υπέρψυχρου νέφους, προκειμένου να επιτευχθεί πιο γρήγορη και αξιόπιστη παραγωγή ατομικών νεφών με μεγαλύτερο αριθμό ατόμων σε σχέση με αυτά που μπορούν να παραχθούν αυτή τη στιγμή στο εργαστήριό μας

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Related Project

QCAT - Quantum measurement with cold atoms

Required Qualifications

  • Μεταπτυχιακό Φυσικής
  • Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο του έργου

Desirable Qualifications

  • Πειραματική ερευνητική εμπειρία σε ατομική φυσική

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Βασιλάκη (gvasilak@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος QCAT, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

16 μήνες

Funding

Announcement Date: 20.09.2022
Closing Date: 01.10.2022
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser