Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Τεχνικός εργαστηρίου με διδακτορικό τίτλο σπουδών - στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Epigenomic profiling of a neural stem cell tumour in Drosophila» με αριθμό πρότασης 4532 (Ακρωνύμιο: EPINSCTUDR) [Ref # ELD-0403]

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Τεχνικός εργαστηρίου με διδακτορικό τίτλο σπουδών - στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Epigenomic profiling of a neural stem cell tumour in Drosophila» με αριθμό πρότασης 4532 (Ακρωνύμιο: EPINSCTUDR) [Ref # ELD-0403]

Announcement Date: 10.10.2022
Closing Date: 25.10.2022
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology