ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (TTO_ATH_SKG_PAT_OCT_22_EEN)

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (TTO_ATH_SKG_PAT_OCT_22_EEN)

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) Σύμβουλων Μεταφοράς Τεχνολογίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου με έδρα την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη ή την Πάτρα με κωδικό θέσης TTO_ATH_SKG_PAT_OCT_22_EEN.

Κατεβάστε την πρόσκληση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Announcement Date: 14.10.2022
Closing Date: 01.11.2022
Institute: PRAXI Network