ΦΑΕΘΩΝ - Μία (1) θέση τεχνικού

Job Board

ΦΑΕΘΩΝ - Μία (1) θέση τεχνικού

Position Description

Προγραμματισμός μονάδων λέιζερ

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο στα τα πεδία Επιστημών Μηχανικού, Ηλεκτρολογίας ή πληροφορικής  
  • Πρότερη εμπειρία σε θέματα προγραμματισμού μονάδων λέιζερ  
  • Εμπειρία στη χρήση μικροελεγκτών σε πειραματικές διατάξεις  
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Στ. Πισσαδάκη (pissas@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΑΕΘΩΝ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 μήνες
Announcement Date: 20.10.2022
Closing Date: 30.10.2022
Institute: Institute of Electronic Structure & Laser