Μια θέση επιστημονικού συνεργάτη, κατόχου διδακτορικού διπλώματος στο πλαίσιο του έργου "Waste2Plastics"

Job Board

Μια θέση επιστημονικού συνεργάτη, κατόχου διδακτορικού διπλώματος στο πλαίσιο του έργου "Waste2Plastics"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΕΤΘ469ΗΚΥ-705) Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/10/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 31/10/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences