Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Υποψήφιου/ας Διδάκτορα- στο πλαίσιο της της Πράξης «Υγρό Πάγκρεας: Ένα διαγνωστικό εργαλείο υγρής βιοψίας για την εξατομικευμένη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2.» με κωδικό ΟΠΣ 5069882, η οποία έχει ενταχθεί στο στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 [Ref # ESP-0415]

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Υποψήφιου/ας Διδάκτορα- στο πλαίσιο της της Πράξης «Υγρό Πάγκρεας: Ένα διαγνωστικό εργαλείο υγρής βιοψίας για την εξατομικευμένη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2.» με κωδικό ΟΠΣ 5069882, η οποία έχει ενταχθεί στο στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 [Ref # ESP-0415]

Announcement Date: 08.11.2022
Closing Date: 23.11.2022
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology