Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου "ΕΛΑΙΩΝ"

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου "ΕΛΑΙΩΝ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΤΒ0469ΗΚΥ-75Κ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/11/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 25/11/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences