Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου "INTEGRAL"

Job Board

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου "INTEGRAL"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω8ΡΥ469ΗΚΥ-ΣΑΙ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/11/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 28/11/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences