Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «ULEDYCA»

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «ULEDYCA»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΜΠΟ469ΗΚΥ-ΑΦΦ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/11/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 28/11/2022
Announcement Date:
Closing Date: 28.11.2022
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences