Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου “ΕΛΑΙΩΝ”

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου “ΕΛΑΙΩΝ”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΕΨ5469ΗΚΥ-ΔΔΤ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/11/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 28/11/2022
Announcement Date:
Closing Date: 28.11.2022
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences