Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «OZOREMSOIL»

Job Board

Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «OZOREMSOIL»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΕΘΘ469ΗΚΥ-Ψ47) Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/11/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 28/11/2022
Announcement Date:
Closing Date: 28.11.2022
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences