Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «OZOREMSOIL»

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «OZOREMSOIL»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 68ΡΛ469ΗΚΥ-ΛΨ0) Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/11/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 28/11/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences